აქტივების მართვისა და განვითარების კომპანია

Phone Icon (032) 2 22 65 33
Facebook Icon fb

ჩვენს შესახებშპს „აქტივების მართვისა და განვითარების კომპანიის" 100 % წილის მფლობელია სახელმწიფო. კომპანია ფლობს უძრავი ქონების აქტივებს და ახორციელებს მათ ეფექტურ მართვა-განკარგვას საზოგადოებრივი და პარტნიორების ინტერესის გათვალისწინებით.

კომპანია საქმიანობს სამი ძირითადი მიმართულებით:

1. კომპანიის საკუთრებაში არსებული აქტივების მართვა და გაიჯარება ელექტრონული ან საჯარო აუქციონის წესით.

2. სახელმწიფო მნიშვნელობის პროექტების განხორციელება - სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული შენობების რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია საზოგადოებრივი და პარტნიორის ინტერესების გათვალისწინებით.

3. მობილური ოპერატორების მოთხოვნის საფუძველზე კავშირგამბულობის ზონების გაზრდის ხელშეწყობა.
შპს „აქტივების მართვისა და განვითარების კომპანიის“ შვილობილი კომპანიები

1. შპს „სამთომაშველი“ს/ნ 206303917

საზოგადოების სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული 100% წილი შეტანილ იქნა შპს „სახელმწიფო მომსახურების ბიუროს“ კაპიტალში სსიპ „სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს“ 04.11.2016 წლის N1/1-3662 ბრძანებით.

დირექტორი - დავით ცუხიშვილი

კომპანიის უმთავრეს ფუნქციას წარმოადგენს სამომპოვებლო ობიექტებზე სამაშველო ოპერაციების განხორციელება (ჭიათურა, ტყიბული). 2017 წელს მოხდა აღნიშნული კომპანიის თანამშრომელთა გადამზადება და შეძლებისდაგვარად აღჭურვა თანამედროვე სპეც-ტანსაცმლითა და ტექნიკით.


2. შპს „მაღალი ტექნოლოგიების ეროვნული ცენტრი“ ს/ნ 204862372

საზოგადოების სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული 100% წილი შეტანილ იქნა შპს „სახელმწიფო მომსახურების ბიუროს“ კაპიტალში სსიპ „სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს“ 30.08.2016 წლის N1/1-2893 ბრძანებით.

დირექტორი ვახტანგ ბეთლემიძე

კომპანიაზე გაცემულია სესხი 632 000 ლარის ოდენობით, რაც სახელმწიფოებრივად მნიშვნელოვანი იყო, რადგანაც ესაა ფაქტობრივად ერთადერთი საწარმო, რომელიც უზუნველყოფს (სახელწიფოს საგამოცდო-ლაბორატორიული მომსახურებიდან დაწყებული, მაღალტექნოლოგიური პროცესების მართვის სისტემების შემუშავებისთვის საჭირო საინჟინრო, წარმოების დაპროექტების და ექსპლუატაციის ჩათვლით) საჭირო სერვისებით.


3. შპს „საქსპეცტრანსი“ ს/ნ 205064446

საზოგადოების სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული 100% წილი შეტანილ იქნა შპს „სახელმწიფო მომსახურების ბიუროს“ კაპიტალში სსიპ „სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს“ 25.04.2019 წლის N1/1-1026 ბრძანებით.

დირექტორი ლევან ჯიმშელეიშვილი


4. შპს „თბილისის სახელმწიფო საკონცერტო დარბაზი“ ს/ნ 203836625

საზოგადოების სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული 100% წილი შეტანილ იქნა შპს „აქტივების მართვისა და განვითარების კომპანიის“ კაპიტალში სსიპ „სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს“ 21.11.2019 წლის N1/1-6184 ბრძანებით.

დირექტორი ვასილ ვაშაკიძე


5. შპს „საქართველოს საზღვაო სანაოსნო“ ს/ნ 245400748

საზოგადოების სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული 100% წილი შეტანილ იქნა შპს „სახელმწიფო მომსახურების ბიუროს“ კაპიტალში სსიპ „სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს“ 24.06.2016 წლის N1/1-2063 ბრძანებით.

დირექტორი ალიკო შარაძე