აქტივების მართვისა და განვითარების კომპანია

Phone Icon (032) 2 22 65 33
Phone Icon fb

დებულებაშპს `აქტივების მართვისა და განვითარების კომპანიის

ადმინისტრაციის დებულება


მუხლი 1. ზოგადი დებულებანი

 1. წინამდებარე დებულება განსაზღვრავს შპს `აქტივების მართვისა და განვითარების კომპანიის~ (შემდგომში – `საზოგადოება”) ადმინისტრაციის (შემდგომში `ადმინისტრაციის”) სტატუსს, ამოცანებს, ფუნქციებს, უფლებებსა და მოვალეობებს, შემადგენლობასა და მართვას, ასევე აწესრიგებს ადმინისტრაციის საქმიანობასთან დაკავშირებულ სხვა ურთიერთობებს.
 2. ადმინისტრაცია არის საზოგადოების სტრუქტურული ერთეული და ექვემდებარება საზოგადოების დირექტორს.
 3. ადმინისტრაციის დებულებას, სტრუქტურას, შტატებსა და ხელფასის ფონდს ამტკიცებს საზოგადოების დირექტორი.
 4. ადმინისტრაციას ხელმძღვანელობს ადმინისტრაციის უფროსი, რომელიც თანამდებობაზე ინიშნება და თანამდებობიდან თავისუფლდება საზოგადოების დირექტორის ბრძანებით.
 5. ადმინისტრაციის მუშაკთა საქმიანობის ძირითადი მიმართულებები, უფლებები და მოვალეობები განისაზღვრება შესაბამისი თანამდებობრივი მოვალეობებით, რომლებიც შემუშავდება წინამდებარე დებულებისა და საზოგადოების სხვა შიდა სამართლებრივი აქტების საფუძველზე.
 6. ადმინისტრაცია თავის საქმიანობაში ხელმძღვანელობს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით (საქართველოს კონსტიტუციით, სამოქალაქო კოდექსით, სამოქალაქო საპროცესო კოდექსით, ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით, შრომის კოდექსით, ‘’მეწარმეთა შესახებ’’ საქართველოს კანონითა და სხვა), საზოგადოების წესდებით, საზოგადოების შინაგანაწესით, საზოგადოების ბრძანებებით, წინამდებარე დებულებითა და საზოგადოების სხვა შიდა სამართლებრივი აქტებით, რომლებიც განსაზღვრავენ საზოგადოების საქმიანობის წესს.

მუხლი 2. ადმინისტრაციის ძირითადი ამოცანები და ფუნქციები

ადმინისტრაციის ძირითადი ამოცანები და ფუნქციებია:

ა) საზოგადოების საქმიანობის ორგანიზაციული უზრუნველყოფის ხელშეწყობა;

ბ) საზოგადოების ხელმძღვანელთან ყოველკვირეული თათბირების (სხდომების) ორგანიზება, საზოგადოების ხელმძღვანელთან შეთანხმებით შესაბამისი სხდომის დღის წესრიგის განსაზღვრა, სხდომის ოქმის მომზადება, სხდომაზე მიღებული გადაწყვეტილებების შესრულების მონიტორინგი;

გ) საზოგადოებაში დოკუმენტბრუნვის პროცესის ორგანიზება, საზოგადოებაში შემოსული და გასული კორესპონდენციის აღრიცხვისა, გადაცემისა და გაგზავნის პროცესის ორგანიზება;

დ) საზოგადოების პროგრამულ-ტექნიკური უზრუნველყოფა, სერვერის ადმინისტრირება და მონიტორინგი, საზოგადოების მომსახურე ვებ-გვერდების ადმინისტრირება;

ე) საზოგადოების ბალანსზე არსებულ მნიშვნელოვან ობიექტებზე დაცვისა და უსაფრთხოების ორგანიზება - მონიტორინგი;

ვ) საზოგადოების ტექნიკური საშუალებების მომსახურების, საწვავის, საკანცელარიო და სამეურნეო ნივთების შეძენის ორგანიზება;

ზ) საზოგადოებაში არსებული ტექნიკური საშუალებების გამართულ მუშაობაზე ზედამხედველობა თავისი კომპეტენციის ფარგლებში;

თ) საზოგადოების თანამშრომელთა პირადი საქმეების წარმოება, საკადრო საკითხებთან დაკავშირებული ბრძანებების, ხელშეკრულებებისა და სხვა დოკუმენტების პროექტების მომზადება, რეგისტრაცია, აღრიცხვა და შენახვა;

ი) თანამშრომელთა წახალისებასა და დისციპლინურ პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის წარმოება;

კ) დადგენილი წესით, საზოგადოებაში არსებული (დაცული) დოკუმენტაციის არქივირება და შესაბამისი არქივის წარმოების უზრუნველყოფა;

ლ) საზოგადოების შიდა სამართლებრივი აქტებითა და საზოგადოების ხელმძღვანელის მითითებებითა და დავალებებით გათვალისწინებული სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება.

მუხლი 3. ადმინისტრაციის უფლებები

ადმინისტრაციას ძირითადი ამოცანების რეალიზაციისა და თავისი ფუნქციების განხორციელებისათვის უფლება აქვს:

ა) საზოგადოების სხვა სტრუქტურული ერთეულებისაგან გამოითხოვოს და მიიღოს საქმის შესწავლასთან დაკავშირებული ინფორმაცია, დოკუმენტაცია და სხვა მასალები, მოითხოვოს საზოგადოების სხვა სტრუქტურული ერთეულების თანამშრომელთა ჩართვა საკითხის შესწავლის პროცესში;

ბ) მონაწილეობა მიიღოს საზოგადოების კადრების სწავლების, გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამებში;

გ) წარადგინოს წინადადებები ადმინისტრაციის სტრუქტურის, ფუნქციების, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის სრულყოფის თაობაზე;

დ) განახორციელოს სხვა უფლებები, რომლებიც არ ეწინააღმდეგება საქართველოს მოქმედ კანონმდებლობას, საზოგადოების წესდებასა და საზოგადოების შიდა სამართლებრივ აქტებს.

მუხლი 4. პასუხისმგებლობა

ადმინისტრაციის თანამშრომლები, საზოგადოებაში დადგენილი წესით, პასუხს აგებენ წინამდებარე დებულების შესაბამისად ადმინისტრაციაზე დაკისრებული ფუნქციებისა და ამოცანების შესრულებაზე, საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის, შრომითი ხელშეკრულებების, თანამდებობრივი ინსტრუქციებისა და საზოგადოების სხვა შიდა სამართლებრივი აქტების შესაბამისად.

მუხლი 5. ურთიერთობა საზოგადოების სხვა ქვედანაყოფებთან და ორგანიზაციებთან

ადმინისტრაცია დადგენილი წესით თანამშრომლობს საზოგადოების სხვა სტრუქტურულ ქვედანაყოფებთან, ასევე თავისი კომპეტენციის ფარგლებში და საზოგადოების სახელით მოქმედებს სხვა ორგანიზაციებთან და ადმინისტრაციულ ორგანოებთან მასზე დაკისრებული ამოცანებისა და ფუნქციების შესრულების პროცესში.

მუხლი 6. ადმინისტრაციის ორგანიზაცია, შემადგენლობა და ხელმძღვანელობა

 1. ადმინისტრაციის შემადგენლობა და საშტატო განრიგი განისაზღვრება საზოგადოების სტრუქტურით.
 2. ადმინისტრაციის შემადგენლობაში შედიან:

ა) ადმინისტრაციის უფროსი;

ბ) მთავარი სპეციალისტი - უსაფრთხოებისა და სამეურნეო საკითხებში;

გ) სპეციალისტი - კადრების დარგში;

დ) სპეციალისტი - ოფის-მენეჯერი;

ე) სპეციალისტი - IT სერვერის ადმინისტრატორი;

ვ) სპეციალისტი;

ზ) საზოგადოების საშტატო ნუსხით გათვალისწინებული სხვა მუშაკი.

 1. ადმინისტრაციის მართვასა და უშუალო ხელმძღვანელობას ახორციელებს ადმინისტრაციის უფროსი.
 2. ადმინისტრაციის უფროსის უფლებამოსილებებს განეკუთვნება:

ა) ადმინისტრაციის ფუნქციონირების კოორდინაცია, ზედამხედველობა და ხელმძღვანელობა;

ბ) ადმინისტრაციის სამუშაოების დაგეგმა, ადმინისტრაციის სტრუქტურულ ქვედანაყოფებსა და თანამშრომლებს შორის დავალებებისა და საქმისწარმოებების განაწილება, დავალებების შესრულებაზე კონტროლის განხორციელება თავისი კომპეტენციის ფარგლებში;

გ) ადმინისტრაციისა და მასში შემავალი სტრუქტურული ქვედანაყოფების თანამშრომელთა მიერ საზოგადოების შრომის შინაგანაწესისა და შრომის დისციპლინის დაცვის კონტროლი თავისი კომპეტენციის ფარგლებში;

დ) ადმინისტრაციის სახელით შედგენილი მიმართვების, შიდა წერილების, ანგარიშების, მოხსენებების, მოთხოვნებისა და სხვა შიდა დოკუმენტების ხელმოწერა ან ვიზირება;

ე) საზოგადოების ხელმძღვანელობისათვის წინადადებების წარდგენა ადმინისტრაციის საქმიანობის ორგანიზაციულ სრულყოფასთან, მატერიალურ-ტექნიკურ აღჭურვილობასთან, საჭირო ხარჯების დაფინანსებასთან, თანამშრომლების წახალისებასთან და პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებით;

ვ) საზოგადოების შიდა სამართლებრივი აქტებითა და საზოგადოების ხელმძღვანელობის მითითებებითა და დავალებებით გათვალისწინებული სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება.

 1. ადმინისტრაციაში შემავალი სხვა მუშაკების ფუნქციები და უფლება-მოვალეობები განისაზღვრება საზოგადოების დირექტორის მიერ დამტკიცებული საზოგადოების მუშაკთა თანამდებობრივი მოვალეობების შესაბამისად.

მუხლი 7. დებულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის წესი

წინამდებარე დებულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა ხდება საზოგადოების დირექტორის ბრძანებით, ახალი დებულების დამტკიცებისათვის დადგენილი წესით.


შპს `აქტივების მართვისა და განვითარების კომპანიის

გაიჯარება - მონიტორინგის სამსახურის დებულება


მუხლი 1. ზოგადი დებულებანი

 1. წინამდებარე დებულება განსაზღვრავს შპს `აქტივების მართვისა და განვითარების კომპანიის~ (შემდგომში –“საზოგადოება”) გაიჯარება - მონიტორინგის სამსახურის (შემდგომში `სამსახური”) სტატუსს, ამოცანებს, ფუნქციებს, უფლებებსა და მოვალეობებს, შემადგენლობასა და მართვას, ასევე აწესრიგებს სამსახურის საქმიანობასთან დაკავშირებულ სხვა ურთიერთობებს.
 2. სამსახური არის საზოგადოების სტრუქტურული ქვედანაყოფი და ექვემდებარება საზოგადოების დირექტორს.
 3. სამსახურის დებულებას, სტრუქტურას, შტატებსა და ხელფასის ფონდს ამტკიცებს საზოგადოების დირექტორი.
 4. სამსახურს ხელმძღვანელობს სამსახურის უფროსი, რომელიც თანამდებობაზე ინიშნება და თანამდებობიდან თავისუფლდება საზოგადოების დირექტორის ბრძანებით.
 5. სამსახურის მუშაკთა საქმიანობის ძირითადი მიმართულებები, უფლებები და მოვალეობები განისაზღვრება შესაბამისი თანამდებობრივი მოვალეობებით, რომლებიც შემუშავდება წინამდებარე დებულებისა და საზოგადოების სხვა შიდა სამართლებრივი აქტების საფუძველზე.
 6. სამსახური თავის საქმიანობაში ხელმძღვანელობს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით (საქართველოს კონსტიტუციით, სამოქალაქო კოდექსით, სამოქალაქო საპროცესო კოდექსით, ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით, შრომის კოდექსით, ‘’მეწარმეთა შესახებ’’ საქართველოს კანონითა და სხვა), საზოგადოების წესდებით, საზოგადოების შინაგანაწესით, საზოგადოების ბრძანებებით, წინამდებარე დებულებითა და საზოგადოების სხვა შიდა სამართლებრივი აქტებით, რომლებიც განსაზღვრავენ საზოგადოების საქმიანობის წესს.

მუხლი 2. სამსახურის ძირითადი ამოცანები და ფუნქციები

სამსახურის ძირითადი ამოცანები და ფუნქციებია:

ა) საზოგადოების საკუთრებაში არსებული ქონების ეფექტური მართვის ხელშეწყობა და ამ მიზნით შესაბამისი ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება;

ბ) საზოგადოების საკუთრებაში (კაპიტალში) არსებული უძრავი ქონების პერმანენტული მონიტორინგი, შესაბამის ობიექტებზე სამეურნეო და საყოფაცხოვრებო სამუშაოს ორგანიზება და განხორციელება, მათ შორის ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოების დაგეგმარება და მასში მონაწილეობა (ობიექტის ტერიტორიის მუდმივ მოწესრიგებულ და სუფთა მდგომარეობაში შენარჩუნების მიზნით);

გ) საზოგადოების საკუთრებაში (კაპიტალში) არსებული უძრავი ქონების უსაფრთხოებასთან (ხანძარი, ნგრევა, ქურდობა და სხვა) დაკავშირებული საკითხების ორგანიზება-უზრუნველყოფა, შესაბამის ობიექტებზე განთავსებული მოძრავი ქონების ინვენტარიზაცია და სათანადო ექსპლუატაცია;

დ) საზოგადოების ბალანსზე არსებული უძრავი ქონების რეგისტრაციის მიზნით შესაბამისი პროცედურების განხორციელებისა და დოკუმენტაციის მომზადების უზრუნველყოფა;

ე) საზოგადოების საკუთრებაში არსებული ქონების იჯარით გაცემის პროცესის ორგანიზაციული უზრუნველყოფა, იჯარის ხელშეკრულების, მიღება-ჩაბარების აქტების, ბრძანებების, შესაბამისი წერილებისა და სხვა დოკუმენტების პროექტების მომზადება;

ვ) იჯარით გაცემული ან/და გასაცემი საზოგადოების საკუთრებაში არსებული ქონების მონაცემთა ბაზის ფორმირება და მისი პერიოდული განახლება;

ზ) საზოგადოების საკუთრებაში არსებულ იჯარით გაცემულ ქონებაზე საიჯარო ქირის გადახდის პროცესის მონიტორინგი და შესაბამისი სუბიექტებთან ურთიერთობა საიჯარო ქირის გადახდასთან დაკავშირებით;

თ) იჯარით გაცემული საზოგადოების საკუთრებაში არსებული ქონების პერიოდული მონიტორინგი;

ი) საიჯარო თანხების დროულ და სრულ გადახდაზე მონიტორინგი, საჭიროების შემთხვევაში დებიტორული დავალიანების მქონე მოიჯარის მიმართ კანონმდებლობით გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორციელების უზრუნველყოფა;

კ) საზოგადოების საკუთრებაში არსებული იჯარით გაცემული ქონების მართლზომიერად სარგებლობაზე კონტროლის უზრუნველყოფა;

ლ) საზოგადოების წინაშე არსებული დებიტორული დავალიანებების (მათ შორის საიჯარო და კომუნალური დავალიანებები) მართვა;

მ) საზოგადოების შიდა სამართლებრივი აქტებითა და საზოგადოების ხელმძღვანელის მითითებებითა და დავალებებით გათვალისწინებული სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება.

მუხლი 3. სამსახურის უფლებები

სამსახურს ძირითადი ამოცანების რეალიზაციისა და თავისი ფუნქციების განხორციელებისათვის უფლება აქვს:

ა) საზოგადოების სხვა სტრუქტურული ერთეულებისაგან გამოითხოვოს და მიიღოს საქმის შესწავლასთან დაკავშირებული ინფორმაცია, დოკუმენტაცია და სხვა მასალები, მოითხოვოს საზოგადოების სხვა სტრუქტურული ერთეულების თანამშრომელთა ჩართვა საკითხის შესწავლის პროცესში;

ბ) მონაწილეობა მიიღოს საზოგადოების კადრების სწავლების, გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამებში;

გ) წარადგინოს წინადადებები ჯგუფის სტრუქტურის, ფუნქციების, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის სრულყოფის თაობაზე;

დ) განახორციელოს სხვა უფლებები, რომლებიც არ ეწინააღმდეგება საქართველოს მოქმედ კანონმდებლობას, საზოგადოების წესდებასა და საზოგადოების შიდა სამართლებრივ აქტებს.

მუხლი 4. პასუხისმგებლობა

სამსახურის თანამშრომლები, საზოგადოებაში დადგენილი წესით, პასუხს აგებენ წინამდებარე დებულების შესაბამისად ჯგუფზე დაკისრებული ფუნქციებისა და ამოცანების შესრულებაზე, საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის, შრომითი ხელშეკრულებების, თანამდებობრივი ინსტრუქციებისა და საზოგადოების სხვა შიდა სამართლებრივი აქტების შესაბამისად.

მუხლი 5. ურთიერთობა საზოგადოების სხვა ქვედანაყოფებთან და ორგანიზაციებთან

სამსახური დადგენილი წესით თანამშრომლობს საზოგადოების სხვა სტრუქტურულ ქვედანაყოფებთან, ასევე თავისი კომპეტენციის ფარგლებში და საზოგადოების სახელით მოქმედებს სხვა ორგანიზაციებთან და ადმინისტრაციულ ორგანოებთან მასზე დაკისრებული ამოცანებისა და ფუნქციების შესრულების პროცესში.

მუხლი 6. სამსახურის ორგანიზაცია, შემადგენლობა და ხელმძღვანელობა

 1. სამსახურის სტრუქტურა და საშტატო განრიგი განისაზღვრება საზოგადოების სტრუქტურით.
 2. სამსახურის შემადგენლობაში არიან:

ა) სამსახურის უფროსი;

ბ) მთავარი სპეციალისტი;

გ) სპეციალისტი;

დ) საზოგადოების საშტატო ნუსხით გათვალისწინებული სხვა მუშაკი.

 1. სამსახურის მართვასა და უშუალო ხელმძღვანელობას ახორციელებს სამსახურის უფროსი.
 2. სამსახურის უფროსის უფლებამოსილებებს განეკუთვნება:

ა) სამსახურის ფუნქციონირების კოორდინაცია, ზედამხედველობა და ხელმძღვანელობა;

ბ) სამსახურის წინაშე არსებული ამოცანებისა და ფუნქციების შესრულების უზრუნველყოფა, კოორდინაცია და ზედამხედველობა;

გ) სამსახურის თანამშრომელთა შორის დავალებებისა და საქმისწარმოებების განაწილება, დავალებების შესრულებაზე კონტროლის განხორციელება თავისი კომპეტენციის ფარგლებში;

დ) სამსახურის თანამშრომელთა მიერ საზოგადოების შრომის შინაგანაწესისა და შრომის დისციპლინის დაცვის კონტროლი თავისი კომპეტენციის ფარგლებში;

ე) სამსახურის სახელით შედგენილი მიმართვების, შიდა წერილების, ანგარიშების, მოხსენებების, მოთხოვნებისა და სხვა შიდა დოკუმენტების ხელმოწერა ან ვიზირება;

ვ) საზოგადოების ხელმძღვანელობისათვის წინადადებების წარდგენა სამსახურის საქმიანობის ორგანიზაციულ სრულყოფასთან, მატერიალურ-ტექნიკურ აღჭურვილობასთან, საჭირო ხარჯების დაფინანსებასთან, თანამშრომლების წახალისებასთან და პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებით;

ზ) საზოგადოების შიდა სამართლებრივი აქტებითა და საზოგადოების ხელმძღვანელობის მითითებებითა და დავალებებით გათვალისწინებული სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება.

 1. სამსახურის სხვა მუშაკების ფუნქციები და უფლება-მოვალეობები განისაზღვრება საზოგადოების დირექტორის მიერ დამტკიცებული საზოგადოების მუშაკთა თანამდებობრივი მოვალეობების შესაბამისად.

მუხლი 7. დებულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის წესი

წინამდებარე დებულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა ხდება საზოგადოების დირექტორის ბრძანებით, ახალი დებულების დამტკიცებისათვის დადგენილი წესით.


შპს `აქტივების მართვისა და განვითარების კომპანიის

იურიდიული სამსახურის დებულება


მუხლი 1. ზოგადი დებულებანი

 1. წინამდებარე დებულება განსაზღვრავს შპს `აქტივების მართვისა და განვითარების კომპანიის~ (შემდგომში –“საზოგადოება”) იურიდიული სამსახურის (შემდგომში `სამსახური”) სტატუსს, ამოცანებს, ფუნქციებს, უფლებებსა და მოვალეობებს, შემადგენლობასა და მართვას, ასევე აწესრიგებს სამსახურის საქმიანობასთან დაკავშირებულ სხვა ურთიერთობებს.
 2. სამსახური არის საზოგადოების სტრუქტურული ქვედანაყოფი და ექვემდებარება საზოგადოების დირექტორს.
 3. სამსახურის დებულებას, სტრუქტურას, შტატებსა და ხელფასის ფონდს ამტკიცებს საზოგადოების დირექტორი.
 4. სამსახურს ხელმძღვანელობს სამსახურის უფროსი, რომელიც თანამდებობაზე ინიშნება და თანამდებობიდან თავისუფლდება საზოგადოების დირექტორის ბრძანებით.
 5. სამსახურის მუშაკთა საქმიანობის ძირითადი მიმართულებები, უფლებები და მოვალეობები განისაზღვრება შესაბამისი თანამდებობრივი მოვალეობებით, რომლებიც შემუშავდება წინამდებარე დებულებისა და საზოგადოების სხვა შიდა სამართლებრივი აქტების საფუძველზე.
 6. სამსახური თავის საქმიანობაში ხელმძღვანელობს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით (საქართველოს კონსტიტუციით, სამოქალაქო კოდექსით, სამოქალაქო საპროცესო კოდექსით, ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით, შრომის კოდექსით, ‘’მეწარმეთა შესახებ’’ საქართველოს კანონითა და სხვა), საზოგადოების წესდებით, საზოგადოების შინაგანაწესით, საზოგადოების ბრძანებებით, წინამდებარე დებულებითა და საზოგადოების სხვა შიდა სამართლებრივი აქტებით, რომლებიც განსაზღვრავენ საზოგადოების საქმიანობის წესს.

მუხლი 2. სამსახურის ძირითადი ამოცანები და ფუნქციები

სამსახურის ძირითადი ამოცანები და ფუნქციებია:

ა) კომპანიის საქმიანობის სამართლებრივი მხარდაჭერის უზრუნველყოფა;

ბ) საზოგადოების საქმიანობის საქართველოს მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა;

გ) საზოგადოების ინტერესების დაცვა მესამე პირებთან ურთიერთობაში;

დ) საზოგადოების შიდა სამართლებრივი აქტების პროექტების მომზადება, საზოგადოების შიდა სამართლებრივი აქტების პროექტების სამართლებრივი ანალიზის უზრუნველყოფა;

ე) საზოგადოების საქმიანობასთან დაკავშირებული ტიპობრივ ხელშეკრულებათა და შეთანხმებების პროექტების შემუშავების უზრუნველყოფა;

ვ) საზოგადოების მიერ დასადები ხელშეკრულებების (შეთანხმებების) და სხვა ანალოგიური დოკუმენტების სამართლებრივი ანალიზის უზრუნველყოფა;

ზ) საზოგადოების წარმომადგენლობა ყველა ინსტანციის სასამართლოში, ასევე, თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, ადმინისტრაციულ ორგანოებში, სხვა საწარმოსა თუ ორგანიზაციებში;

თ) იურიდიული თუ ფიზიკური პირებისგან შემოსული იმ კორესპოდენციების განხილვა და მათზე შესაბამისი პასუხის მომზადება, რომელიც დაკავშირებულია სამსახურის საქმიანობასთან და შედის მის კომპეტენციაში;

ი) საზოგადოების კაპიტალში ახალი უძრავი ან/და მოძრავი ქონების კაპიტალში შეტანის მიზნით სათანადო პროცედურების განხორციელება;

კ) საზოგადოების შიდა სამართლებრივი აქტებითა და საზოგადოების ხელმძღვანელის მითითებებითა და დავალებებით გათვალისწინებული სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება.

მუხლი 3. სამსახურის უფლებები

სამსახურს ძირითადი ამოცანების რეალიზაციისა და თავისი ფუნქციების განხორციელებისათვის უფლება აქვს:

ა) საზოგადოების სხვა სტრუქტურული ერთეულებისაგან გამოითხოვოს და მიიღოს საქმის შესწავლასთან დაკავშირებული ინფორმაცია, დოკუმენტაცია და სხვა მასალები, მოითხოვოს საზოგადოების სხვა სტრუქტურული ერთეულების თანამშრომელთა ჩართვა საკითხის შესწავლის პროცესში;

ბ) მონაწილეობა მიიღოს საზოგადოების კადრების სწავლების, გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამებში;

გ) წარადგინოს წინადადებები ჯგუფის სტრუქტურის, ფუნქციების, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის სრულყოფის თაობაზე;

დ) განახორციელოს სხვა უფლებები, რომლებიც არ ეწინააღმდეგება საქართველოს მოქმედ კანონმდებლობას, საზოგადოების წესდებასა და საზოგადოების შიდა სამართლებრივ აქტებს.

მუხლი 4. პასუხისმგებლობა

სამსახურის თანამშრომლები, საზოგადოებაში დადგენილი წესით, პასუხს აგებენ წინამდებარე დებულების შესაბამისად ჯგუფზე დაკისრებული ფუნქციებისა და ამოცანების შესრულებაზე, საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის, შრომითი ხელშეკრულებების, თანამდებობრივი ინსტრუქციებისა და საზოგადოების სხვა შიდა სამართლებრივი აქტების შესაბამისად.

მუხლი 5. ურთიერთობა საზოგადოების სხვა ქვედანაყოფებთან და ორგანიზაციებთან

სამსახური დადგენილი წესით თანამშრომლობს საზოგადოების სხვა სტრუქტურულ ქვედანაყოფებთან, ასევე თავისი კომპეტენციის ფარგლებში და საზოგადოების სახელით მოქმედებს სხვა ორგანიზაციებთან და ადმინისტრაციულ ორგანოებთან მასზე დაკისრებული ამოცანებისა და ფუნქციების შესრულების პროცესში.

მუხლი 6. სამსახურის ორგანიზაცია, შემადგენლობა და ხელმძღვანელობა

 1. სამსახურის სტრუქტურა და საშტატო განრიგი განისაზღვრება საზოგადოების სტრუქტურით.
 2. სამსახურის შემადგენლობაში არიან:

ა) სამსახურის უფროსი;

ბ) სპეციალისტი;

გ) საზოგადოების საშტატო ნუსხით გათვალისწინებული სხვა მუშაკი.

 1. სამსახურის მართვასა და უშუალო ხელმძღვანელობას ახორციელებს სამსახურის უფროსი.
 2. სამსახურის უფროსის უფლებამოსილებებს განეკუთვნება:

ა) სამსახურის ფუნქციონირების კოორდინაცია, ზედამხედველობა და ხელმძღვანელობა;

ბ) სამსახურის წინაშე არსებული ამოცანებისა და ფუნქციების შესრულების უზრუნველყოფა, კოორდინაცია და ზედამხედველობა;

გ) სამსახურის თანამშრომელთა შორის დავალებებისა და საქმისწარმოებების განაწილება, დავალებების შესრულებაზე კონტროლის განხორციელება თავისი კომპეტენციის ფარგლებში;

დ) სამსახურის თანამშრომელთა მიერ საზოგადოების შრომის შინაგანაწესისა და შრომის დისციპლინის დაცვის კონტროლი თავისი კომპეტენციის ფარგლებში;

ე) სამსახურის სახელით შედგენილი მიმართვების, შიდა წერილების, ანგარიშების, მოხსენებების, მოთხოვნებისა და სხვა შიდა დოკუმენტების ხელმოწერა ან ვიზირება;

ვ) საზოგადოების ხელმძღვანელობისათვის წინადადებების წარდგენა სამსახურის საქმიანობის ორგანიზაციულ სრულყოფასთან, მატერიალურ-ტექნიკურ აღჭურვილობასთან, საჭირო ხარჯების დაფინანსებასთან, თანამშრომლების წახალისებასთან და პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებით;

ზ) საზოგადოების შიდა სამართლებრივი აქტებითა და საზოგადოების ხელმძღვანელობის მითითებებითა და დავალებებით გათვალისწინებული სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება.

 1. სამსახურის სხვა მუშაკების ფუნქციები და უფლება-მოვალეობები განისაზღვრება საზოგადოების დირექტორის მიერ დამტკიცებული საზოგადოების მუშაკთა თანამდებობრივი მოვალეობების შესაბამისად.

მუხლი 7. დებულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის წესი

წინამდებარე დებულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა ხდება საზოგადოების დირექტორის ბრძანებით, ახალი დებულების დამტკიცებისათვის დადგენილი წესით.


შპს `აქტივების მართვისა და განვითარების კომპანიის

საპროექტო სამშენებლო სამსახურის დებულება


მუხლი 1. ზოგადი დებულებანი

 1. წინამდებარე დებულება განსაზღვრავს შპს `აქტივების მართვისა და განვითარების კომპანიის~ (შემდგომში –“საზოგადოება”) საპროექტო-სამშენებლო სამსახურის (შემდგომში `სამსახურის”) სტატუსს, ამოცანებს, ფუნქციებს, უფლებებსა და მოვალეობებს, შემადგენლობასა და მართვას, ასევე აწესრიგებს სამსახურის საქმიანობასთან დაკავშირებულ სხვა ურთიერთობებს.
 2. სამსახური არის საზოგადოების სტრუქტურული ქვედანაყოფი და ექვემდებარება საზოგადოების დირექტორს.
 3. სამსახურის დებულებას, სტრუქტურას, შტატებსა და ხელფასის ფონდს ამტკიცებს საზოგადოების დირექტორი.
 4. სამსახურის ხელმძღვანელობს სამსახურის უფროსი, რომელიც თანამდებობაზე ინიშნება და თანამდებობიდან თავისუფლდება საზოგადოების დირექტორის ბრძანებით.
 5. სამსახურის მუშაკთა საქმიანობის ძირითადი მიმართულებები, უფლებები და მოვალეობები განისაზღვრება შესაბამისი თანამდებობრივი მოვალეობებით, რომლებიც შემუშავდება წინამდებარე დებულებისა და საზოგადოების სხვა შიდა სამართლებრივი აქტების საფუძველზე.
 6. სამსახური თავის საქმიანობაში ხელმძღვანელობს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით (საქართველოს კონსტიტუციით, სამოქალაქო კოდექსით, სამოქალაქო საპროცესო კოდექსით, ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით, შრომის კოდექსით, ‘’მეწარმეთა შესახებ’’ საქართველოს კანონითა და სხვა), საზოგადოების წესდებით, საზოგადოების შინაგანაწესით, საზოგადოების ბრძანებებით, წინამდებარე დებულებითა და საზოგადოების სხვა შიდა სამართლებრივი აქტებით, რომლებიც განსაზღვრავენ საზოგადოების საქმიანობის წესს.

მუხლი 2. სამსახურის ძირითადი ამოცანები და ფუნქციები

სამსახურის ძირითადი ამოცანები და ფუნქციებია:

ა) საზოგადოების საკუთრებაში არსებულ ქონებაზე საპროექტო-სამშენებლო საქმიანობის განხორციელება (ორგანიზება), შესაბამისი საქმიანობის ზედამხედველობა და მონიტორინგი;

ბ) საზოგადოების საკუთრებაში არსებულ ქონებაზე აზომვითი სამუშაოების (შენობის შიდა და გარე აზომვითი სამუშაოები, საკადასტრო ნახაზის მომზადება, დაკვალვა, ტოპო-ნახაზის შედგენა და სხვა) განხორციელება (ორგანიზება);

გ) საზოგადოებისათვის გადაცემული, არარეგისტრირებული ქონების მოძიება და მისი აზომვითი სამუშაოების განხორციელების უზრუნველყოფა;

დ) სამშენებლო და სარემონტო სამუშაოებზე დეფექტური აქტების და ხარჯთაღრიცხვების მომზადების უზრუნველყოფა;

ე) საზოგადოების საკუთრებაში (ბალანსზე) არსებული ქონების (ობიექტიების) ტექნიკური გამართულობის ზედამხედველობა და კონტროლი;

ვ) საზოგადოების ხელმძღვანელობის ცალკეული მითითებებისა და დავალებების შესრულება.

მუხლი 3. სამსახურის უფლებები

სამსახურს ძირითადი ამოცანების რეალიზაციისა და თავისი ფუნქციების განხორციელებისათვის უფლება აქვს:

ა) საზოგადოების სხვა სტრუქტურული ერთეულებისაგან გამოითხოვოს და მიიღოს საქმის შესწავლასთან დაკავშირებული ინფორმაცია, დოკუმენტაცია და სხვა მასალები, მოითხოვოს საზოგადოების სხვა სტრუქტურული ერთეულების თანამშრომელთა ჩართვა საკითხის შესწავლის პროცესში;

ბ) მონაწილეობა მიიღოს საზოგადოების კადრების სწავლების, გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამებში;

გ) წარადგინოს წინადადებები სამსახურის სტრუქტურის, ფუნქციების, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის სრულყოფის თაობაზე;

დ) განახორციელოს სხვა უფლებები, რომლებიც არ ეწინააღმდეგება საქართველოს მოქმედ კანონმდებლობას, საზოგადოების წესდებასა და საზოგადოების შიდა სამართლებრივ აქტებს.

მუხლი 4. პასუხისმგებლობა

სამსახურის თანამშრომლები, საზოგადოებაში დადგენილი წესით, პასუხს აგებენ წინამდებარე დებულების შესაბამისად სამსახურზე დაკისრებული ფუნქციებისა და ამოცანების შესრულებაზე, საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის, შრომითი ხელშეკრულებების, თანამდებობრივი ინსტრუქციებისა და საზოგადოების სხვა შიდა სამართლებრივი აქტების შესაბამისად.

მუხლი 5. ურთიერთობა საზოგადოების სხვა ქვედანაყოფებთან და ორგანიზაციებთან

სამსახური დადგენილი წესით თანამშრომლობს საზოგადოების სხვა სტრუქტურულ ქვედანაყოფებთან, ასევე თავისი კომპეტენციის ფარგლებში და საზოგადოების სახელით მოქმედებს სხვა ორგანიზაციებთან და ადმინისტრაციულ ორგანოებთან მასზე დაკისრებული ამოცანებისა და ფუნქციების შესრულების პროცესში.

მუხლი 6. სამსახურის სტრუქტურა, ორგანიზაცია, შემადგენლობა და ხელმძღვანელობა

 1. სამსახურის სტრუქტურა და საშტატო განრიგი განისაზღვრება საზოგადოების სტრუქტურით.
 2. სამსახურის შემადგენლობაში არიან:

ა) სამსახურის უფროსი;

ბ) მთავარი სპეციალისტი;

გ) სპეციალისტი;

დ) საზოგადოების საშტატო ნუსხით გათვალისწინებული სხვა მუშაკი.

 1. სამსახურის მართვასა და უშუალო ხელმძღვანელობას ახორციელებს სამსახურის უფროსი.
 2. სამსახურის უფროსის უფლებამოსილებებს განეკუთვნება:

ა) სამსახურის ფუნქციონირების კოორდინაცია, ზედამხედველობა და ხელმძღვანელობა;

ბ) სამსახურის სამუშაოების დაგეგმა, თანამშრომელთა შორის დავალებებისა და საქმისწარმოებების განაწილება, დავალებების შესრულებაზე კონტროლის განხორციელება თავისი კომპეტენციის ფარგლებში;

გ) სამსახურის თანამშრომელთა მიერ საზოგადოების შრომის შინაგანაწესისა და შრომის დისციპლინის დაცვის კონტროლი თავისი კომპეტენციის ფარგლებში;

დ) სამსახურის სახელით შედგენილი მიმართვების, შიდა წერილების, ანგარიშების, მოხსენებების, მოთხოვნებისა და სხვა შიდა დოკუმენტების ხელმოწერა ან ვიზირება;

ე) საზოგადოების ხელმძღვანელობისათვის წინადადებების წარდგენა სამსახურის საქმიანობის ორგანიზაციულ სრულყოფასთან, მატერიალურ-ტექნიკურ აღჭურვილობასთან, საჭირო ხარჯების დაფინანსებასთან, თანამშრომლების წახალისებასთან და პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებით;

ვ) საზოგადოების შიდა სამართლებრივი აქტებითა და საზოგადოების ხელმძღვანელობის მითითებებითა და დავალებებით გათვალისწინებული სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება.

 1. სამსახურის შემადგენლობაში შემავალი სხვა მუშაკების ფუნქციები და უფლება-მოვალეობები განისაზღვრება საზოგადოების დირექტორის მიერ დამტკიცებული საზოგადოების მუშაკთა თანამდებობრივი მოვალეობების შესაბამისად.

მუხლი 7. დებულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის წესი

წინამდებარე დებულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა ხდება საზოგადოების დირექტორის ბრძანებით, ახალი დებულების დამტკიცებისათვის დადგენილი წესით.


შპს `აქტივების მართვისა და განვითარების კომპანიის

საფინანსო-ეკონომიკური სამსახურის დებულება


მუხლი 1. ზოგადი დებულებანი

 

 1. წინამდებარე დებულება განსაზღვრავს შპს `აქტივების მართვისა და განვითარების კომპანიის~ (შემდგომში –“საზოგადოება”) საფინანსო-ეკონომიკური სამსახურის (შემდგომში “სამსახურის”) სტატუსს, ამოცანებს, ფუნქციებს, უფლებებსა და მოვალეობებს, შემადგენლობასა და მართვას, ასევე აწესრიგებს სამსახურის საქმიანობასთან დაკავშირებულ სხვა ურთიერთობებს.
 2. სამსახური არის საზოგადოების სტრუქტურული ქვედანაყოფი და ექვემდებარება საზოგადოების დირექტორს.
 3. სამსახურის დებულებას, სტრუქტურას, შტატებსა და ხელფასის ფონდს ამტკიცებს საზოგადოების დირექტორი.
 4. სამსახურს ხელმძღვანელობს სამსახურის უფროსი, რომელიც თანამდებობაზე ინიშნება და თანამდებობიდან თავისუფლდება საზოგადოების დირექტორის ბრძანებით.
 5. სამსახურის მუშაკთა საქმიანობის ძირითადი მიმართულებები, უფლებები და მოვალეობები განისაზღვრება შესაბამისი თანამდებობრივი მოვალეობებით, რომლებიც შემუშავდება წინამდებარე დებულებისა და საზოგადოების სხვა შიდა სამართლებრივი აქტების საფუძველზე.
 6. სამსახური თავის საქმიანობაში ხელმძღვანელობს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით (საქართველოს კონსტიტუციით, სამოქალაქო კოდექსით, სამოქალაქო საპროცესო კოდექსით, ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით, შრომის კოდექსით, ‘’მეწარმეთა შესახებ’’ საქართველოს კანონითა და სხვა), საზოგადოების წესდებით, საზოგადოების შინაგანაწესით, საზოგადოების ბრძანებებით, წინამდებარე დებულებითა და საზოგადოების სხვა შიდა სამართლებრივი აქტებით, რომლებიც განსაზღვრავენ საზოგადოების საქმიანობის წესს.

 

 

მუხლი 2. სამსახურის ძირითადი ამოცანები და ფუნქციები

 

სამსახურის ძირითადი ამოცანები და ფუნქციებია:

ა) საზოგადოების საფინანსო-ეკონომიკური საქმიანობის ორგანიზება- განხორციელება;

ბ) საზოგადოების ბიუჯეტის დაგეგმვა და მისი განხორციელების კონტროლი, თავისი კომპეტენციის ფარგლებში;

გ) საზოგადოების ფინანსებისა და მიმდინარე ხარჯების მართვა, ფულადი სახსრების ბრუნვისა და ნაშთის კონტროლი;

დ) საზოგადოების საფინანსო და საბუღალტრო აღრიცხვა-ანგარიშგების საქმიანობაზე კონტროლისა და ზედამხედველობის განხორციელება;

ე) საზოგადოების ფულადი სახსრების ანგარიშსწორებისა და მატერიალურ ფასეულობათა შეფასება, ინვენტარიზაციის ჩატარება, შედეგების განსაზღვრა და აღრიცხვა;

ვ) საზოგადოების ფინანსური ანგარიშის (მათ შორის პერიოდული და არაგეგმიური ანგარიშების) მომზადება და წარდგენა;

ზ) საზოგადოების ყოველდღიური საბუღალტრო დოკუმენტაციისა და ოპერაციების წარმოება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, ყოველდღიური სამეურნეო და ფინანსური ოპერაციების დოკუმენტირება და ბუღალტრული ასახვა;

თ) სასაქონლო-მატერიალურ ფასეულობათა მიღების სისწორეზე კონტროლის განხორციელება და შესაბამისი ღონისძიებების გატარება მდგომარეობის გამოსწორებისათვის;

ი) საზოგადოების საიჯარო ხელშეკრულებების თაობაზე კვარტალური და წლიური ანგარიშის მომზადება და წარდგენა შესაბამის დაწესებულებაში;

კ) საზოგადოებაში დასაქმებულ პირთა სახელფასო ვალდებულებების განსაზღვრა და დროული ანგარიშსწორების უზრუნველყოფა;

ლ) საზოგადოებაში დასაქმებულ პირთა სამივლინებო ვალდებულებათა განსაზღვრა და დროული ანგარიშსწორების უზრუნველყოფა;

მ) საგადასახადო კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების დეკლარირება და კონტროლი;

ნ) კომპანიის კვარტალური და წლიური სტატისტიკური მონაცემების მომზადება და საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურში გადაგზავნა;

ო) საზოგადოების შიდა სამართლებრივი აქტებითა და საზოგადოების ხელმძღვანელობის მითითებებითა და დავალებებით გათვალისწინებული სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება.

 

                      

მუხლი 3. სამსახურის უფლებები

 

სამსახურს ძირითადი ამოცანების რეალიზაციისა და თავისი ფუნქციების განხორციელებისათვის უფლება აქვს:

ა) საზოგადოების სხვა სტრუქტურული ერთეულებისაგან გამოითხოვოს და მიიღოს საქმის შესწავლასთან დაკავშირებული ინფორმაცია, დოკუმენტაცია და სხვა მასალები, მოითხოვოს საზოგადოების სხვა სტრუქტურული ერთეულების თანამშრომელთა ჩართვა საკითხის შესწავლის პროცესში;

ბ) მონაწილეობა მიიღოს საზოგადოების კადრების სწავლების, გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამებში;

გ) წარადგინოს წინადადებები სამსახურის სტრუქტურის, ფუნქციების, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის სრულყოფის თაობაზე;

დ) განახორციელოს სხვა უფლებები, რომლებიც არ ეწინააღმდეგება საქართველოს მოქმედ კანონმდებლობას, საზოგადოების წესდებასა და საზოგადოების შიდა სამართლებრივ აქტებს.

 

 

 

მუხლი 4. პასუხისმგებლობა

 

სამსახურის თანამშრომლები, საზოგადოებაში დადგენილი წესით, პასუხს აგებენ წინამდებარე დებულების შესაბამისად სამსახურზე დაკისრებული ფუნქციებისა და ამოცანების შესრულებაზე, საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის, შრომითი ხელშეკრულებების, თანამდებობრივი ინსტრუქციებისა და საზოგადოების სხვა შიდა სამართლებრივი აქტების შესაბამისად.

 

 

მუხლი 5. ურთიერთობა საზოგადოების სხვა ქვედანაყოფებთან და ორგანიზაციებთან

 

სამსახური დადგენილი წესით თანამშრომლობს საზოგადოების სხვა სტრუქტურულ ქვედანაყოფებთან, ასევე თავისი კომპეტენციის ფარგლებში და საზოგადოების სახელით მოქმედებს სხვა ორგანიზაციებთან და ადმინისტრაციულ ორგანოებთან მასზე დაკისრებული ამოცანებისა და ფუნქციების შესრულების პროცესში.

 

 

მუხლი  6. სამსახურის სტრუქტურა, ორგანიზაცია, შემადგენლობა და ხელმძღვანელობა

 

 1. სამსახურის სტრუქტურა და საშტატო განრიგი განისაზღვრება საზოგადოების სტრუქტურით.
 2. სამსახური შემადგენლობაში არიან:

ა) სამსახურის უფროსი;

ბ) მთავარი სპეციალისტი (ბუღალტერი);

გ) სპეციალისტი;

დ) საზოგადოების საშტატო ნუსხით გათვალისწინებული სხვა მუშაკი.

 1. სამსახურის მართვასა და უშუალო ხელმძღვანელობას ახორციელებს სამსახურის უფროსი.
 2. სამსახურის უფროსის უფლებამოსილებებს განეკუთვნება:

ა) სამსახურის ფუნქციონირების კოორდინაცია, ზედამხედველობა და ხელმძღვანელობა;

ბ) სამსახურის წინაშე არსებული ამოცანებისა და ფუნქციების შესრულების უზრუნველყოფა, კოორდინაცია და ზედამხედველობა;

გ) სამსახურის სამუშაოების დაგეგმა, თანამშრომელთა შორის დავალებებისა და საქმისწარმოებების განაწილება, დავალებების შესრულებაზე კონტროლის განხორციელება თავისი კომპეტენციის ფარგლებში;

დ) სამსახურის თანამშრომელთა მიერ საზოგადოების შრომის შინაგანაწესისა და შრომის დისციპლინის დაცვის კონტროლი თავისი კომპეტენციის ფარგლებში;

ე) სამსახურის სახელით შედგენილი მიმართვების, შიდა წერილების, ანგარიშების, მოხსენებების, მოთხოვნებისა და სხვა შიდა დოკუმენტების ხელმოწერა ან ვიზირება;

ვ) საზოგადოების ხელმძღვანელობისათვის  წინადადებების წარდგენა სამსახურის საქმიანობის ორგანიზაციულ სრულყოფასთან, მატერიალურ-ტექნიკურ აღჭურვილობასთან, საჭირო ხარჯების დაფინანსებასთან, თანამშრომლების წახალისებასთან და პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებით;

ზ) საზოგადოების შიდა სამართლებრივი აქტებითა და საზოგადოების ხელმძღვანელობის მითითებებითა და დავალებებით გათვალისწინებული სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება.

 1. სამსახურის შემადგენლობაში შემავალი სხვა მუშაკების ფუნქციები და უფლება-მოვალეობები განისაზღვრება საზოგადოების დირექტორის მიერ დამტკიცებული საზოგადოების მუშაკთა თანამდებობრივი მოვალეობების შესაბამისად.

 

 

მუხლი  7. დებულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის წესი

 

წინამდებარე დებულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა ხდება საზოგადოების დირექტორის ბრძანებით, ახალი დებულების დამტკიცებისათვის დადგენილი წესით.